= بهترین کرج پزشک، اطفال= بهترین کرج پزشک، جراح مغز و اعصاب= بهترین کرج پزشک، جراح کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، دندانپزشک= بهترین کرج پزشک، کلیه و مجاری ادرار= بهترین کرج پزشک، آلرژی= بهترین کرج پزشک، ارتودنسی= بهترین کرج پزشک، بیهوشی= بهترین کرج پزشک، پوست و مو و آمیزشی

  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  () ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ґی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ǁ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی    ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی    ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ () ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی 	 ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ѐ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ    ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی     ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  Ґ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  Ԑ   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  _   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ( ) ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ӑ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی ѐ ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ( ) ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی   ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی Ӂ

ј ی ѐ =ی =Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی   ݘ = ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی   = ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  = ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  Ԙ= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی ی= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی Ԙ= ی  Ԙј ی یȘ  ی ی- јی  =ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ј ی یȘ  ی ی- јی  ی ј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘ ј ی یȘ  ی ی- јی یј ی یȘ  ی ی- јی ی ǘј ی یȘ  ی ی- јی ј ی یȘ  ی ی- јی =ی ی = =ی Ϙی ی=ј ی یȘ  ی ی- јی یی =ǁیј ی یȘ  ی ی- јی ʐ= ی یی

  آمار بازدید کنندگان                       

 

 

کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و

 

روماتولوژی= بهترین کرج پزشک، زنان و زایمان= بهترین کرج پزشک، طب فیزیکی و توانبخشی= بهترین کرج پزشک، عفونی= بهترین کرج پزشک، عمومی= بهترین کرج پزشک، قلب و عروق= بهترین کرج پزشک، گوارش= بهترین کرج پزشک، گوش و حلق و بینی= بهترین کرج پزشک داخلی، ریه= بهترین کرج پزشک داخلی، غدد= بهترین کرج پزشکی باروری و ناباروری= بهترین کرج پزشکی هسته ای= بهترین کرج ترمیم مو= بهترین کرج تغذیه بالینی و رژیم درمانی= بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج وبلاگ سایت گفتار توان گستر =بهترین کرج دارو، پخش= بهترین کرج دارو، تولید= بهترین کرج داروخانه= بهترین کرج داروی گیاهی، پخش= بهترین کرج درمان اعتیاد= بهترین کرج درمان در منزل= بهترین کرج درمانگاه= بهترین کرج دندانسازی= بهترین کرج  

 

 گفتار در مانی  کاردرمانی  فیزیو تراپی   شنوایی شناسی بینایی سنجی   ارتوپدی فنی   

  مجلات علمی    دانشگاه ها و دانشکده ها  کلینیکهای تخصصی   مراکز توانبخشی   

مراکز تشخیصی و  درمانی                 تجهیزات پزشکی              مراکز آموزشی خصوصی 

اطلاعات  پزشکان تهران         اطلاعات پزشکان مشهد               اطلاعات  پزشکان کرج  

اطلاعات مراکز توانبخشی و درمانی  استان مازندران

 

  page:  1     2      3        5     6    7      9     10    11    12      13     14     15   16    17   18    19    20     NEXT   ....

 

رادیولوژی= بهترین کرج روانشناسی= بهترین کرج ساختمان پزشکان= بهترین کرج سرنگ، تولید= بهترین کرج سمعک و شنوایی سنجی= بهترین کرج سنجش تراکم استخوان= بهترین کرج سونوگرافی= بهترین کرج سی تی اسکن= بهترین کرج طب سوزنی= بهترین کرج عطاری= بهترین کرج عینک، واردات و صادرات= بهترین کرج عینک سازی= بهترین کرج

 

 صفحه اصلی 

  درباره ما 

  تماس با ما

     نظر سنجی

 تماس با شما

   نحوه تبلیغات در سایت

  مشاوره 

  لینکهای ما

  تولیدات ما

     عضویت

  
 

 


 

 

 ی ی ی ی ی SI ی

 

 

 

 

  ی ی گفتار توان گستر ѐی ј ی ی  

 

           ј

 

       ی ی ی ی              ی ی ی јی ј ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی  ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی .   

 

  

         

 

            

 

 

 


Specific Speech Therapy services offered are as follows:
Birth to Three Intervention
- Helps at risk infants and preschoolers with pre-speech and pre-language acquisition, interactive communication skills and feeding management.

Oral Motor Therapy
- Develops oral motor differentiation, strength, range of motion, and coordination necessary for swallowing and speech production. Speech Solutions therapists are certified/trained in PROMPT, the Beckman Oral Motor Program, and the Sara Rosenfeld-Johnson Oral Motor Program.

Articulation and Phonologic Process Intervention
- Utilizes techniques such as oral motor intervention and multi-sensory feedback with children whose speech is difficult to understand. Trains children and adults learn to use the "rules of speech" and the "sounds of speech" to communicate effectively.

Special Needs Services
- Provides skilled language and speech intervention for people with Down syndrome, Cleft Palate, Pervasive Developmental Disorder, Hearing Impairment/Cochlear Implants, Cerebral Palsy, Autism Spectrum Disorders and other complex disorders.

Apraxia Therapy
- Combines intensive oral motor therapy, cued speech, articulation drills, and language expansion techniques to improve motor speech planning and create effective fluent communication. Often incorporates music and may be done in a small group when appropriate.

Auditory Processing Therapy
- Develops age-appropriate processing skills through extensive testing and disorder specific therapy programs often consisting of intensive computer training on programs such as Earobics and Fast Forward.

Stuttering Treatment
- Trains people to speak and read more fluently.

Neurological and Cognitive Therapy
- Assists individuals with: Dysarthria, Aphasia, Parkinson's disease, ALS, head injury and other neurological difficulties to improve motor speech movements, language and cognition.


Feeding Disorders and Swallowing Intervention
- Provides diagnostic information regarding swallowing safety and efficiency, informs patient and family regarding consistencies and foods safe to swallow, implements intensive oral motor therapy and dysphagia/swallowing techniques necessary to safely manage current oral intake and ultimately increase oral intake to include all consistencies.Tongue Thrust Intervention
- Trains clients to change swallow and tongue positioning patterns to improve dental malocclusion and associated speech problems.

Preschool Speech, Hearing and Vision Screenings
- Screenings are available to schools or parents interested in identification of children's speech, hearing and vision problems.

Fast ForWord and Earobics Computer Programs
- Helps clients improve listening, cognitive, auditory processing and phonemic awareness skills. For more information on Fast ForWord (www.scientificlearning.com) and Earobics (www.earobics.com) please visit their web site or contact Speech Solutions directly.Parent Training Programs
- Hanen Parent Training "It Takes Two to Talk" is offered in a group environment to train families on how to communicate effectively with a speech-language delayed child. Lisa Dunwoody, M.S., CCC-SLP is Hanen certified. Please read about the program at www.hanen.org and contact Speech Solutions if you are interested in participating in a group or have related questions.

Pragmatic Language Therapy
- Facilitates functional communication skills for children with Down Syndrome, Nonverbal Learning Disorders, and Autistic Spectrum Disorders.

Sensory Integration Disorders & Speech Therapy
- Language therapy incorporating sensory integration (SI) techniques into a speech therapy session in order to establish the best learning environment for a child with SI Dysfunction. This involves taking into consideration the tactile, vestibular, and proprioceptive senses of the child, and altering the session in order to allow necessary "breaks", and therefore create the ideal "organized" learning and language environment.

Therapeutic Listening-Therapeutic Listening is therapeutic use of electronically altered music used in combination with sensory integration treatment strategies to help with vestibulo-proprioceptive organization. Therapeutic Listening helps speed the emergence of attention, organized behavior, self regulation, postural control, bilateral coordination, praxis, fine motor control, oral motor/articulation, social skills/communication, and visual motor integration. Please read about the program at www.vitallinks.net and contact Speech Solutions if you are interested or have related questions.

Picture Exchange Communication System- An augmentative or alternative approach to communication involving the exchange of picture symbols with a communication partner to make requests or comments. Please read about the program at www.pecs.com and contact Speech Solutions if you are interested or have related questions.

Voice Therapy- Trains clients to reduce vocal abuse and use strategies to help lessen the effects of vocal pathologies such as vocal nodules.
 

 

ی ی ی Ϙ:
ی ی ی ی ی . ی ی ی یی ϐی ǘ ی ی ی. . ی ی ی ی ی ی Ϙ ǘی ی ی 捘ی یی ی ی ی ی .

Ϙی Ԙ ی ی ی یی . ی ȍ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی Ϙ . ی ی ی ی ϡ ی Ϙی ی ی Ԙ ی ی ی. ی ی یϐیی ییی ی یی ی یی .

ییی ʿ
۱٫ ی ی ی . ی ی ی є Ϙ ی ی .
۲٫ ј ی ی ی. ی Ϙ ی ی ی ј ی ϡ ی ی Ϙی ی ی ی ی ی ј ی .

۳٫ یی . ی یی ȍیی ی. ی Ԙی ʡ ی Ϙ ی ʡ ی ی ی ی .
۴٫ ی ݘ ϡ Ԙ . ی ی ݘ ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ݘ ی.

۵٫ ی ی ی ی. Ϙ ی ی ی ی ϡ ј .
۶٫ ی Ϙ ی ی ی ی . ی .

۷٫ Ϙ ی ی ی . ی ی یی ی ʡ ی ی یی ی .
۸٫ ی Ϙ ϡ یϐیی ی . یی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی . یϐییی ی Ϙ ی .ی Ϙ ی ی ϡ ی ی ی ی.

یی :
ی یی Ϙی ی ی ی:
۱٫ - Ϙ ی ی ی ی ی ی یی .
۲٫ یی- یی ی ی ی . Ϙ ی ϡ یی یی ی ی Ȑی.

۳٫ ی- Ϙ ی ی ϡ ی ی .
۴٫ ی- Ϙ ی ی .ی ی ی ی ی ی.
۵٫ یی ی- ی Ϙ ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی . ی Ϙ ی یی ی ϡ ی ی ی .ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ј ی.

ی ی ی Ϙ ʿ
ی ی ی ی ϡ ی ی . ی ǐ ی ϡ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی Ϙ ی . ی ی ی ѡ ی ѐ ѐ ی ی ی Ϙ ی یی ی. ی ی ی ی ی :

ی ی ی Ϙ . ی јی یی ی Ϙ ی ی ی . ی ی ی یی ی ی Ȑی.
Ϙ ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ʡ ی ی یی Ϙ ی ی. ی Ϙ یی ی ی ی ی ی Ȑی. Ϙ ѐ ی ی ی Ϙ ی.
ی ی Ϙ یϡ ی ی ی ϡ ی Ϙ ی .ی یی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی Ϙ ی ی .
ی Ϙ ی ی ی ی . ی ی یی ϡ ی Ϙ ی ی ی ی ی. ی ی Ϙ ی ییی ی ی ی . ی ی ی ی . ی Ϙ ی یی .
ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ی ǘ .

ی ی ی Ӂ:
ی یی ی ی یی ی .ی ی ی ǘی ی ی یϐیی ی یی .ی ǐ یی ی ی ی ی ʡ ی ی.ی ی ی ی ی ی.
э ی ϡ ی ی ی ی:
۱٫ ی Ϙ ی- ی ی ی Ϙ یی ی ی یی یی ی. ی ی ی یی (ی یȡ یѡی) ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی Ϙ Ȑ.
۲٫ ی ی- ǐ ی ی یی یی Ϙ ی ی ی ی Ϙ ی یی. ǐ ی ی Ȑییϡ ǁی ی.ی ی یی یی ی ی. ǐ Ϙ ی ј ی ѐی. ǐ ی یی ی. Ϙ ی ی .
۳٫ ی- ی ی یϐیی ی Ϙ Ԙ ی ی ی ی ی.

ی ی:
ی - ی Ϙ ی ی ی .
ی - ی ی یی ی Ϙ ی ی. ی ی ی ی忔 Ϙ یی ی .
یی- Ș ی ی ی ی ی ی Ϙ یی.
ی- ǐ Ϙ یی ی. ی ی ی ی ی. ی Ϙ ی .
ی- ی ی ی ی ی Ϙ ی.
ی ی Ϙ Ϙ ی ی ϡ ی ی(ǔ ی ی) ی ییی.
ی ی- ی ی ی یی ی Ϙ ی ی ی. ی Ϙ ی ی ی ی ی.
ǔ ی ی ی ی ј ی- ی ی ј ی ی ی ی ی ی. ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی.
ی 捘 ی- ی یی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی. ی یی 捘 ی. ی 捘 ی ی ی ȁی.
ی یی ی- Ϙ ی ی ی ی ǐ ی ی .

ǐ Ϙ ی ی ϡ ی ی.
ی- ی ی ی Ϙ یی ی ی Ϙ ی ی ی. ی ی ی ی ی.

Ϙ ی ی ی ݘ ی ی ی یی ی ی ی .

ییی ی ی ی ی ی یی ی Ϙی ی . ی ی ݘ ی ی ی ی.
ی ی Ϙی . ی یی ی ی ی :
ی ی Ϙ ی ی ی ی ی .
. Ϙ ی ی ی ی .
یϔ . Ϙ ی ѐ ی ی Ȑی.
ی Ϙ ی ی . ی ی ی یՔ Ϙ .
. ی Ϙ ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ( ) ؔ . Ϙ ی Ȑی ی ی ی یی ی ی ј . ی ی یی ی ύ ی ی
ی :
ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ȍ ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی .
یی یی ی ی ی Ϙ ی ی یی . ی ی ی ی ی یϡ ǔ ی Ϙ یی ј ی ی Ȑیی :ی Ș ی ی ی Ȑی ی Ԙ ی. ی ی ی ی ی یی. ǔ ی یی Ȑیی Ϙ ی (ی-ی - ی). ی ی ی ی ی ʡ јی ی. ǔ ی ی یی ǘ-ǘ ی Ϙ ј ی.
ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی Ș ی ϡ ی ʘ Ә ی ی.
ی Ȑیی ی. ی ی ی Ȑی ی ی.
ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی .
ی :
ی یی ی ی ی (ϐیی ی ی). ی ی ϐیی ی ی ی.
ی ی ی یϡ ی ی Ș.ǔ ی ی ی .
ی :
ȍ ی یی یی ی ی ی ј ی ی . ی ی ѐ ی ی Ϙ ی ی ی ی ی Ș.
ی ی ی:
ی ی ѐ ی ی ی 捘 ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ . ǔ ی ی ی ی . ی ی ی ی یی Ϙ ی ی . ی ی ی ی ی Ϙ یی. ی ی ی ی Ϙ ی ј . ی ی ی ی ʡ ی ی ی یی Ȑی ی یی. ی ی ی ی یی. ی ی یی ی یی. ی ی ی ی ی . Ȑییϔ恔 ǐ ʔ ی.ǐ ی Ԙ ی ی Ȑی. ی ی Ϙ ی.

ی :
ی ی ی ј ݘ ی.
ی: ی ی(یӘیʡ ی̡ ی ی یی ) ی ی . ی ی ј ݘǡ ی ی. ǔ ی ی ی ی ی ј ی .

ی: ی ی ј ی . Ϙ ی ی . ی ی ی ی ی .ی Ϙ . ی ی ی Ș ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی// ی ی.(-----) ѐ.ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ی ی ی ی ی ی. ǔ یی ی ی ј ی یϡ ی ی ی یϡ ی ی ی ی ی ی ی ی. ј ی ی ی( ) ی ی ی ј ی ی.

ی :
ی ییی ی ی ی .ی ǘی یی ی( ی ی эی یی ی یی ی ). ی ی ی:

۱٫ ی یی یی. ی ی ј ϡ ی ی 捘ی ǘی ی.
۲٫ یی ی یی ی یϡ ی یی Ϙ ی ی ی (-) ی (-) ی (-) ی Ϙ ی ی . ی یǔ ی . یی ی ی ی. ǐ ی ی ی یϡ ی Ȑیی.

۳٫ ی Ϙ ی یی ی ϡ ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی .
۴٫ ی یی ی ی э ی یی ی ی ǔ ی. ǔ ǐ (- ) ی ی Ȑیی (ی- ی).

۵٫ ǐ Ϙ ی ی ی ی ϡ ی. ی Ϙ ی ی ی ی ی ی.
۶٫ ی ی Ϙ ی ی ی .
۷٫ ی ی ی ی ی ی یی Ϙ ی . () ی(). ی ی یی ی ی ی Ϙ ی.

یی ی ی ی . ی یی ی ی Ϙ ی یی.
ی ی ی ی ی ی ی. ǔ ی ی .ی Ϙ ی.ǐ Ǎ ی ی یی ϡ ی ݘ ی .

И ی:

ی ی ϡ . ی ی ی یی ی یی ǔ ی.ǔ ی ی ی ی Ȑیی: ی ی ی ی ی.
ی ی. ǐ Ǎ ی ی ی ϡ ی ݘ ی .
ی ی ی ی یԐی . ǔ ی ی یǔ ی ی ی. ی ی .
ی . ی ی ی ی. ǔ ی ʘ ی.
ی ی یϡ ی ی Ȑیی ی Ϙ ʡ ی.
Ϙ ی :
یی ی :
۱-ی ی ی یϡ ی ی ی۰ǔ: ی ی ی ی.
۲-ی Ϙ ی ی ی ی. ی ی ی .

:Ԙ㔡ٔیϔ. ی Ϙ ی. ی ی ی ی Ϙ ی ی ییی. ی :
Ϙ ی ی: ی.
ی ی: ی ی .

۳- ییی ی ی Ϙ Ȑیی.
۴- ی ی ی ی ی ی. ی : ی ی.
۵- یی Ϙ ی ی ییϡ ѐ Ҕ ȍ ی Ϙ ی.
۶- ی ی ی Ϙ ی Ȑی ی ی ʘ .ی ی ی ی ی ی ی .

۷- Ϙ ی ی ی ی ی ی ی .
۸-ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی.
۹-ی Ϙ ی. ǐ ی ی ϡ ی ǘی ی.
۱۰-ی ی ی ییی ی ی ی ی.
۱۱-یی ی ʡ ی ی.

۱۲- ی. ǔ: یی ی ϡ ی ژ یی ی ی .
۱۳-ی ی ݘی Ϙ ی ی یϡ ی ی ی یی .
۱۴- ی Ϙ ی ی.
۱۵-ییی ی Ϙ 捘ی . ی ی ی ی ی.

۱۶-یی Ϙ ی ϡ ی ی ی ی јی یی ی. ǔ: ی ی㔡 ی یی.
۱۷- یی ی ی ی.ییی ی ی ǡ ݘ .

یی ی :
۱-ی ی Ϙ ی .
۲- Ԙ ی Ϙ ی.
۳- ی ی ی ی Ϙ .
۴- Ϙ ی Ϙ ی ϡ ی یی ی ی ی ی.

۵- Ϙ یی ی ی Ԙ .
۶- ی .
۷- Ϙ ی ی .

ییی ی ی Ϙ ی :

ی ی ی Ϙ ی ی ی ی.
ی ی ی یϡ Ȑی јϡ Ӂ Ϙ ی.
Ϙ ی ی Ԙ یی ی ی ی ی یϡ ی ژ ی ی 捘 ی ی ی.
ی ی ی ی Ϙ ی ی ی Ӂ ی Ϙ ی јی ی. : ی ی.
ی Ϙ ی Ϙ ی Ӂ ͘ ی Ϙ ی.
ی ی Ȑی ی ϡ Ӂ ی Ϙ ی.
یی ی ی.
ی ی ی ǘی ی ͘ Ȑی ی ϡ Ϙ ی ی.

 


ی یʿی یی ی ʘی یʘی ی ی [۲] NBIC Ԙی ی . ی ی ی [۳] ی ی ی Ԙی ی یی ی ی Ԙی ԡ ی یʡ ʡ ی ی ی Ԙی ی ی ی ی . یی Ԑی یی ی ی ی ѐی ی ی یی јی ی ی ییی ی ی .

ǘ ӡ ӡ ӡ ی ی ی یی ی ی یی јی ی ϡ ی ی ی ی ی یی ی . ی ʡ ۱۹۹۰ ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی .

ی ی ی ی ی ی یэی یی یی ی ی . ی ی ʘی یʘی ی ی ی ی یی ی ʡ ی ی ی ǡ یی ی ی . یǡ ی ی ی ی ی Ԑ ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی.

ی ی ی ی ی ی یی ی . ی Ș ییی ی یʡ ی یی ی ی یی Ԙ ی . ی ی ی ی ی[۴]ی.

ی ی ی ی ی . ی ʐی ی ی ی ی Ӂ ی ی ی یی. ی ی ی . ی ی ی ی ی ی .

ی Ԙ یی ی ( ییی ی یی) Ș Ԑ () ییϡ ی ی ی ݘ ی. یی ی ی ی јی . ی ی ی ی ی یی ی یی ی ی ǘی ی ی ی ǘی .

ی ј ј ی ی ی ی ی ی ی ی . ی یی یی ی ی ϡ ی ی . ی ی ی ی ی ј ی یی ی ی Ϙی ی ی[۵]. ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی.

ی ѐیی[۶] ی ی ی ی ی . ѐی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ј یی ی ی ј . ی ی ی ی ی ی ی ی Ә .

۵۰ ی ۶۰ ی یی ύ ی Ԑ . ی ی ی ی ی ی ی ѐ јی ј یی ی ی یی . ی ی ی ی یی ی ی یی ǁیی ی ی ی ѐی ی .

ی ی ی ی ی ی[۷] . ی ݘی ی ی ی ی ی ی ی .

Ԙی ی[۸] ی ی[۹] ی یی ی ۱۹۷۰ . ۱۹۹۰ ی ی ی ی ی ی یی یی یی fMRI[10], [11]PET, [12]MEG ی ی ی ی . ی ۶۰ Ԑ یی ی ǡ ی ی ی ی ی ی ی یی ǘ ی ی ی ی . ʡ یی ی ی ی ǘ ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی.ی ی[۱۳]

ی ی ی ی یی ی ی ǘ ʡ ی یی ی. ی ی ی ی ј ی ی ی یی ( ییی ی یی) ј ی ی ی ی ی Ϻ ی ی. ی ی ی ʐ Ԑ ی ی сی ی . ی ی ی ی ی :

۱- ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی ی.

۲- ی ѐǡ ی یی ی ѡ ی ی.

ی ی ی ی ی ی یی ی یی ی یی ی ی ی ی ی یی ی .ی[۱۴]

ی ی یʝی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی یϡ ی ی ی ی یی ی یی ی ی ی ی یی ی ی ی.

ی ی یی ی . ی ی یی ی ی ی یی ی ییی ی ی ی ی ی ی ա ی ی ی ی ی ی ǡ ی یی ی. ی یی Ԑ ی ی ی ی یی ی. ی ԝی ی ی ی ϡ ی ی ی یییی ی (ǘی) ی ی (ERP[15],[16]EEG) ی ی[۱۷] ی ی ی ی ی ی (TMS[18]) یی ی یی fMRI, PET MEG .

ی ۱۹۹۰ یی ی ی ی ی ی ی 塝 یی یϐیی ی ی یی ی ی ی ی ی ی Ԙی[۱۹] ی ی[۲۰] ی ی[۲۱] ی [۲۲] ی یی[۲۳] ی ییی ی[۲۴] ی ی[۲۵] .ی ی[۲۶]

ی ی ی ی јی ی ی ی. ی ݘ ی ݘ.

ی ی ی ی ی یی ی ییی ی ی ݘ . ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی یϐیی ی ј ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی ǎی ی ی ی ی.[۲۷]

ی ی یی ی یی ی ی. ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ϡ ی Ԙ یی ی ΐیی ϡ ی یی.

ی ی ییی ی ی ی ی . یی یی یی ǘ ی ی ی坁ی ޝ ی.

ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ییی ی یی ʡ ی ی Ԙی ی ی Ԙی ی ییی .

ی ی ی

ی ی ی јی ی ʡ ی ی یی ی . ی ی ی ی یی ی ϡ Ԙی یی ی ی ԡ ی ی ی ݘ ی ی ڡ یی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی. ی ی ی ی ی ی :یی ی

ی ی ی ی ی ی ی یی[۲۸] ϐی[۲۹] Ϙ ی ی ی ی[۳۰] ی یی ی ی ی ی . ی ی ی یی یی ی ی یی ی .

ی ʘی ی ی . ی ی ی ی ی ʘی ی ی ی ی ی ی ی . یی ی ی: ی ی ی ی ی ی ی ی ۡ یی ȡ ʘ ی ی Șی ی ی ی ی ی ی ی ییی . ی ی ی ی ی ی ʔ[۳۱].

ی ی ی ی یی . ی ی ی [۳۲] Ԑ یی ی یی ی ی ی ی ǘی[۳۳] ی ʡ [۳۴]. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یԐی [۳۵].ی[۳۶]

ی ییی یی ی ی . ی ی ј یϐیی ǘ .

ییی ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی یی ی ی ی ی[۳۷]. ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ی یی ی ی ی یی ی ј یی ȁϡ ی یی ی ϐ ی ی ϡ ی یی ی ی ј . ی ی ی ی [۳۸].

ی ی ی ی ی ی . ی یی ی ǐ ی ی ی ی ی ʘیی ی ی یی ی ییی ی ϡ . ی ی یی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی .

ی ی ی ی ی :

ی ǘ ی[۳۹] ی ی ǡ ی ѡ ی ǡ ی .

ی (BCI)[40] ی ی ی ی ی ی ی .

BCI ی ی ی یی ύ јی ییی ی یی ϡ ی ی ی یی ύ ییی یی ی јی ی . ی ی ی ی ی. ی ӡ ی ی ی Ґ ی ی یȡ ی ی ی ی ی ی ی ی یی . یی BCI ی ϡ ی یی یی .ی ی[۴۱]

ی ی ی یی ی јی ی ǘ یی ی㝐یی ی ی ی ی ی. ԝ ی ی ی ј э ی јی ی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی И یی. ی ی ی ی Ԙی ی یی ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی یی ϡ یی ی ی .ی[۴۲]

ی ی ی ی ʘییی ی ی ی ی ی ی. ǐ ی ی ی И ی ی ی .

ی ی یی . ی ی یی ی یی ی ی ی ی ی Ԙ ی. ی یی ی Ԙی 坘 ی ی .

ی ی یی ј یی ی. ی ی ی ی .یی ی ی

یی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی Deep Blue IBM ی Ӂ[۴۳] ۱۹۹۶ Ԙ .ی

ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی [۴۴](OECD) ۱۹۹۹ ی ی یϐیی ی Ҕ . ی ی یی یǡ ǁ ݘی ی ی ی ی ۲۰۰۲ ی : ی ی یϐیی[۴۵] .

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ϐѐی یی ی. یی ی ی ʘی ی ی ی ی یی ی .

ی ی ی ۱۹۹۷ ی ی ی ۲۵-۱۵ ی ی. ی ی ی ی ۲۰۰۱ OECD ی ی ʿ . ۲۰۰۳ ی OECD ی ی ǔ ی ی ی [۴۶].

ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ̡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی .ی ی

ی ی یی ی ی یی Ԙی ی ی ی ی . ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ϐ Ґ یی ی ی.ی ی یی

ی ی ј یی ی ی یی ی ی ی ی . Ԙ یی ی ی ѐییی ی ی ی ی- یی ی ی یی- ی ʡ ی ی ی ی ی یی یی ی ی ی ی یی ی ی .ی ی ی ی

یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ј ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ی ی . ʐی ی یی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ݘ ی یѐی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی .ی یی

یی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ݘی ی ی ی. ی ی ی ی یی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی .ی

ی ی ی ی ی یی ی ی ی یی ʡ ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ݘ یی ی ݘ ی . ی ی ͡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .ی

یی ی ѐی ی یی ی . ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی ی یǡ ی ییی ی ی ј ی ی یی ѐی .ی ی

ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǘ ی یǡ ی ϐ ی ی ϡ ی ی ی .

ѐ ی Ԙ ی ی

[۱] cognitive science

[2] nanothechnology, biotechnology, information technology, cognitive technology

[3] neuroscience

[4] computational

[5] introspection

[6] behaviorism

[7] mental representations

[8] Cognitive Science Society

[9] Cognitive Science Journal

[10] functional magnetic resonance imaging

[11] positron emission tomography

[12] magnetoencephalography

[13] cognitive psychology

[14] cognitive neuroscience

[15] event related potential

[16] electroencephalogram

[17] single cell study

[18] transcranial magnetic stimulation

[19] neuropsychiatry

[20] neurolinguistics

[21] Social neuroscience

[22] neuroeconomics

[23] neuromarketing

[24] neuroesthetics

[25] neurotheology

[26] cognitive linguistics

[27] philosophy of mind

[28] dyslexia

[29] autism

[30] neuroimaging

[31] Martha Farah, Emerging ethical issues in neuroscience, Nature Neuroscience 5, no

۱۱ (۲۰۰۳) ۱۱۲۳-۱۱۲۹٫

[۳۲] Salk Institute for Biological Studies

[33] plaques

[34] Scientific American: Mind, Nov. 4. 2005, Vol.16. p.9.

[35] Ԙ ی Ԑی ی ی ی ی ی ی .

[۳۶] artificial intelligence

[37] Ș ییی ی ی یی ی ی یԐی ی ی ی ی .

[۳۸] Howard Gardner (2004). Changing minds: The art and science of changing our own

and others minds, Harvard Business School Press, Boston, MA. P. 200.

[39] pattern recognition

[40] brain-computer interface

[41] cognitive enhancement

[42] diagnosis

[43] Garry Kasparov

[44] Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)

[45] Understanding the brain: Towards a new learning science, OECD, 2002.

[46] ی OECD
 

 

 

 

 

یی  :

www.siavashataee.ir

www.siavashataee.com

www.loknatzaban.org

www.goftardarmani.com

www.goftardarmanikaraj.ir

www.slpkaraj.ir

www.kardarmanikaraj.ir

www.otkaraj.ir

www.vazir.org

www.medu-karaj.ir

www.loknatshekan.ir

www.pff-rhs.ir

www.siavash-ataee.ir

www.karaj-medu.ir

www.google-map.ir

www.googlegame.ir

www.googleimage.ir

www.googleonline.ir

www.speech-therapy.ir

www.tjhvnvlhkd.ir

www.googlemovies.ir

www.goftardarmanionline.ir

www.hamejaa.ir

www.goftareravan.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 

 

 


دسترسی به قسمت مشاوره

 

1   2    3     4   5    6     7      8     9     10   11    12    13     14    15     16   17    18   19    20.......next


 

 

 

 

    آخرین نوشته ها

 

        ی ی  ( )

        ی

        ی ی

        ی ی ی

       ی ی      ی        

     ј ی یی    

        ǘی

       ی ی ی

       ی یی    ی јی  

       ی یی   ی 

       ی ی

       ی

       ی ی

       ی јی  ی ی

          

       یی

       ی ی

       ی یی јی ʘ

       ی ی

       ی

       ی یی    audio editor & recorder

       ی ی

      ی ی ییی ی Әی 

        ی ی

       ی ј ی ی ی ی
      ϐ

       یэی ی یی (AIT)

       ی یی ی ی یی ی ј

       ی ی ی ی یی ݘ ی ی ی ی ی

       

        ی ی ی ی ی ی ی . ی ی  ی

       ی ی

       ی ی (autism spectrum disorder) 60 ی ی یی ی ی . 10% ی ی

       ی ی یی ی (autism spectrum disorder) .  

       Ϙ ی

       یӘی Ԙی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی .

        ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی

       ی јی ی Ϙ ی ی یی ی یی ی ی ی یی

       

        ی ی ی Ԑ -

       ȍ ʝ ʝ ی ی ی Ϙ ی یی. ی ǎ ی ی ی՝ ی ی

       روشهاي اصلاح و درمان (stuttering)

       -

        ی

       Ԑ , ˜

       زنان در دوران ميانسالي بيشتر دچار استرس مي‌شوند

        Dramatically Reduces Stuttering

       يكي از راه هاي درمان شب ادراري ، درمان با بازتاب هاي شرطي است ، اما تا چه حد عاقلانه خواهد بود كه ما

       عجله نکنید یه این بچه خودش بزرگ بشه درست میشه این بچه فقط تاخیر داره

 


 

 •  قسمتی از آنچه می توانید در این پایگاه اطلاع رسانی مشاهده کنید :  

   


        مواردی ما می توانیم  به یاری شما بشتابیم :

  •    آخرین تحقیقات و یافته ها

  •    آخرین محصولات توانپزشکی در رفع مشکلات شما

  •    ارائه برنامه های درمانی  توانبخشی  و  مشاوره

  •    ارائه نرم افزارهای گفتاردرمانی - بیوفیدبک تراپی (stuttering) بصورت خانگی و کلینیکی - ارائه نرم افزارهای آموزشی  از پیش دبستان تا راهنمایی و بالاتر مطابق نیازهای فردی افراد - ارائه نرم افزارهای آموزشی 

  •    معرفی درمانگران و متخصصین

  •    معرفی مراکز درمانی به وجود شما  نیاز دارند .

  •    مشاوره در مورد مشکلات کودک شما .

    

   

 •  

       

   

   

     

   

       
     

   

       
     

   

  مطالب مرتبط

  آخرین اخبار

  علمی

  پزشکی

  ادبی

  فرهنگی

  سیاسی

  اجتماعی

  اقتصادی

  ورزشی

  فلسفی

  مدیریت

  خانواده

  کامپیوتر

  الکترونیک

  مذهبی

  روانشناسی

  شیمی

  طنز

  سرگرمی

   

   

   

     

  ی ی ی ی ی ی
   

     
     

                                                                                                 

     
   

                         برگشت به صفحه قبلی                                       برگشت به صفحه اصلی                                           صفحه بعدی